Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

NO LIMITS FESTIVALS

Tot stand gekomen op 25 maart 2024.

Algemene Voorwaarden No Limitsfestivals, gevestigd aan de Gronausestraat 481, 7585PD, te Glane, geregistreerd onder KvK-nummer 88595773.   

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:
De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

No Limitsfestivals:
No Limitsfestivals, ingeschreven bij de KvK onder nummer 88595773.

Evenement:
Ieder evenement, waaronder mede te verstaan een concert, festival, dance-event en/of een openbare gebeurtenis waaraan meerdere personen deelnemen, georganiseerd door No Limitsfestival;

Derde:
Iedere partij die Tickets, producten of diensten verkoop die verband houdt met het Evenement niet zijnde No Limitsfestivals;                                  

Ticket:
Een toegangsbewijs dat de Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Bezoeker en No Limitsfestivals.

Bezoeker:
Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard, een Ticket heeft gekocht en/of de bezoeker is van een Evenement.

Artikel 1 Werkingssfeer

1.1        Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst gesloten tussen No Limitsfestivals en de Bezoeker, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2        Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met No Limitsfestivals, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

1.3        De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Bezoeker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4        Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden No Limitsfestivals en de Bezoeker in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

1.5        Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met No Limitsfestivals zijn overeengekomen.

1.6        Indien No Limitsfestivals niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat No Limitsfestivals in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1        Alle aanbiedingen van Tickets van No Limitsfestivals zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding is opgenomen. De aanbieding vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

2.2        No Limitsfestivals kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Bezoeker, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3        Aanbiedingen, informatie, programma’s, mededelingen, acties en prijzen met betrekking tot het Evenement en/of de verkoop van de Tickets worden zo nauwkeurig mogelijk door No Limitsfestivals en/of Derden weergegeven of verstrekt. No Limitsfestivals aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hierboven genoemde mededelingen, door Derden gedaan.

Artikel 3 Totstandkoming, wijziging en uitvoering overeenkomst

3.1        De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Ticket heeft gekocht bij  tijdige No Limitsfestivals en/of een Derde.

3.2        Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt No Limitsfestivals de Bezoeker hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal No Limitsfestivals de Bezoeker hierover van tevoren inlichten.

3.3        No Limitsfestivals zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan No Limitsfestivals kunnen worden toegerekend.

3.4    No Limitsfestivals heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2, 7:409 en 7:404 BW van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4 Aankoop Tickets

4.1        De prijzen van de Tickets zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

4.2        Tickets dienen vooraf te worden betaald voordat de bestelling wordt voltooid. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door No Limitsfestivals aangewezen bankrekening op het tijdstip van de aankoop via een door No Limitsfestivals aangeboden betaalmethoden.

4.3        Zodra de betaling is afgerond, wordt het Ticket direct online verstuurd naar het opgegeven e-mailadres van de Bezoeker.

4.4        De Bezoeker ontvangt een bevestigingsmail met daarin het gekochte Ticket, inclusief alle relevante informatie met betrekking tot het Evenement, zoals de datum, locatie, toegangsinformatie en eventuele specifieke instructies.

4.5        De Bezoeker is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om ervoor te zorgen dat het opgegeven e-mailadres correct is en dat de ontvangen Tickets veilig worden bewaard. No Limitsfestivals is niet aansprakelijk voor verloren, gestolen of verkeerd ontvangen Ticket(s) als gevolg van onjuiste informatie of handelingen van de Bezoeker.

4.6        No Limitsfestivals behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal Tickets dat per Bezoeker mag worden verkregen.

4.7        Het is verboden om tickets te kopiëren, reproduceren of door te verkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van No Limitsfestivals.

Artikel 5 Tickets en toegang Evenement

5.1        Een Ticket geeft recht op toegang tot het Evenement aan één Persoon. De ontvangen Ticket(s) zijn persoonlijk en niet-overdraagbaar, tenzij anders vermeld.

5.2        Een Ticket geeft recht op toegang tot het specifieke Evenement waarvoor het is uitgegeven. Toegang tot het Evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig onbeschadigd Ticket.

5.3        Uitsluitend aankoop via No Limitsfestivals of door haar ingeschakelde Derden garandeert een geldig Ticket en toegang tot een Evenement. De bewijslast van deze geldigheid rust op de Bezoeker.

5.4        No Limitsfestivals behoudt zich het recht voor om tickets te controleren op geldigheid en identiteit bij de ingang van het Evenement.

5.5        Bij aankomst op het terrein van het Evenement wordt het Ticket gecontroleerd door de daarvoor aangewezen medewerkers van het Evenement. Toegang kan worden geweigerd aan personen zonder geldig toegangsbewijs.

5.6        Toegang tot het Evenement kan onderhevig zijn aan veiligheidscontroles, inclusief tasseninspecties en toegangscontroles. De aanwijzingen van de beveiligingsmedewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd door de Bezoeker.

5.7        No Limitsfestivals behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Evenement te weigeren of te ontzeggen aan de Bezoeker(s) om redenen zoals, maar niet beperkt tot:

 1. Ongepast gedrag, waaronder agressief gedrag, intimidatie, geweld of verstoring van de openbare orde;
 2. Bezit of gebruik van verboden voorwerpen op het terrein van het Evenement;
 3. Het niet naleven van de algemene voorwaarden, huisregels of veiligheidsrichtlijnen van het Evenement;
 4. Het onder invloed zijn van alcohol of verdovende middelen;
 5. Het niet bezitten van een geldig toegangsbewijs of identificatiedocument;
 6. Het niet voldoen aan eventuele leeftijds- of andere toelatingsvoorwaarden.

 

5.8        No Limitsfestivals aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele kosten of schade die voortvloeien uit de weigering van toegang of ontzegging tot het evenement.

Artikel 6 Verboden voorwerpen

6.1        Om de veiligheid van alle Bezoekers te waarborgen gelden er strikte regels met betrekking tot voorwerpen die niet zijn toegestaan op het terrein van het Evenement. De volgende voorwerpen zijn verboden voorwerpen en mogen niet meegenomen worden naar het Evenement:

 1. Vuurwapens, messen, scherpe voorwerpen of enig ander voorwerp dat kan worden gebruikt als wapen;
 2. Pepper spray, traangas, stun guns of andere apparaten bedoeld voor zelfverdediging;
 3. Vuurwerk, explosieven, fakkels, vuurpijlen of enige vorm van pyrotechnische materialen;
 4. Giftige stoffen, bijtende stoffen, radioactieve materialen of andere gevaarlijke chemicaliën;
 5. Drugs en verdovende middelen;
 6. Alcoholische dranken die niet zijn gekocht op het evenemententerrein of die zijn meegebracht in niet-toegestane verpakkingen;
 7. Glazen flessen of andere voorwerpen van glas die kunnen breken en letsel kunnen veroorzaken;
 8. Luidsprekers, megafonen, toeters, fluitjes of andere voorwerpen die storend geluid produceren;
 9. Drones;
 10. Huisdieren zijn niet toegestaan op het evenemententerrein, met uitzondering van hulpdieren zoals geleidehonden;
 11. Elk ander voorwerp dat als gevaarlijk, storend of ongepast wordt beschouwd.

6.2        Het niet naleven van dit artikel kan leiden tot weigering of ontzegging van de toegang tot het Evenement of andere passende maatregelen.

Artikel 7 Fouilleren

7.1        Ter bevordering van de veiligheid behoudt de No Limitsfestivals zich het recht voor om fouilleringen uit te voeren en de bagage van de Bezoekers te controleren bij de ingang van het Evenement.

7.2        Het fouilleren wordt uitgevoerd door gekwalificeerd personeel van de festivalorganisatie of beveiligingsdiensten, en gebeurt met respect voor de privacy en waardigheid van de bezoekers. Bezoekers worden verzocht om mee te werken aan fouilleringen en eventuele vragen van het beveiligingspersoneel naar waarheid te beantwoorden.

Artikel 8 Cameratoezicht

8.1        Ter bevordering van de veiligheid en het handhaven van de openbare orde, kan er op het terrein van het Evenement cameratoezicht plaatsvinden. Evenement.

8.2        Bezoekers worden op de hoogte gesteld van het cameratoezicht via duidelijke aankondigingen bij de ingangen van het festivalterrein en/of op de website van het festival.

8.3        De verzamelde camerabeelden worden behandeld in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en worden alleen gebruikt voor legitieme veiligheidsdoeleinden.

Artikel 9 Consumptiemunten en lockers

9.1        Consumptiemunten gekocht tijdens een Evenement zijn alleen geldig gedurende het betreffende Evenement. No Limitsfestivals is na afloop van het Evenement nimmer verplicht om tot restitutie van het aankoopbedrag van de consumptiemunten over te gaan.

9.2        No Limitsfestivals kan tegen betaling lockers ter beschikking op het terrein van het Evenement voor het veilig opbergen van persoonlijke eigendommen van Bezoekers.

9.3        Het gebruik van kluisjes is geheel op eigen risico. No Limitsfestivals is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies of diefstal van eigendommen van de Bezoeker.

Artikel 10 Portretrecht

10.1      De Bezoeker geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden uitdrukkelijke toestemming aan No Limitsfestivals om foto’s en/of Video’s waarop de Bezoeker herkenbaar is afgebeeld te gebruiken voor haar website, posters, promotiemateriaal, programmaboekje of ander drukwerk, tenzij de Bezoeker een redelijk belang heeft om zich tegen de publicatie van het portret te verzetten. 

10.2      Indien de Bezoeker bezwaar heeft tegen openbaarmaking van foto’s en/of video’s waarop de Bezoeker herkenbaar is afgebeeld, dient de dit schriftelijk aan No Limitsfestivals aan te geven.

Artikel 11 Annulering of verplaatsing Evenement

11.1      In het geval van onvoorziene omstandigheden, overmacht of andere redenen die buiten de controle van de No Limitsfestivals liggen, behoudt de No Limitsfestivals zich het recht voor om een Evenement geheel te annuleren of te verplaatsen.

11.2      Indien een Evenement wordt geannuleerd of verplaats, zal No Limitsfestivals redelijke inspanningen leveren om de Bezoekers op de hoogte te stellen via de officiële communicatiekanalen, zoals de website, sociale media of per e-mail.

11.3      Indien een Evenement wordt geannuleerd, zal No Limitsfestivals op schriftelijk verzoek van de Bezoeker restitutie van het Ticket verlenen, uitgezonderd de service-, betaal- en/of administratiekosten.

11.4      Indien een Evenement wordt verplaats naar een andere datum blijft het Ticket geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is de Bezoeker gerechtigd het Ticket te retourneren tegen restitutie van de vergoeding.

11.5      No Limitsfestivals aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele kosten of schade die voortvloeien uit een annulering of verplaatsing van een Evenement.

Artikel 12 Overmacht

12.1      Een tekortkoming kan niet aan No Limitsfestivals of de Bezoeker worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

12.2      Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop No Limitsfestivals geen invloed kan uitoefenen en waardoor No Limitsfestivals niet in staat is de verplichtingen na te komen.

12.3      Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door No Limitsfestivals in redelijkheid niet van de Bezoeker mag worden verlangd.

12.4      No Limitsfestivals heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat No Limitsfestivals zijn verbintenis had moeten nakomen.

12.5      In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

12.6      Zowel No Limitsfestivals als de Bezoeker kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

12.7      Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt No Limitsfestivals zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

12.8      Indien No Limitsfestivals ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is No Limitsfestivals gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Bezoeker is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1      No Limitsfestivals is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van No Limitsfestivals. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • materiële schade aan de eigendommen van de Bezoeker;
 • redelijke kosten, die Bezoeker heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • redelijke kosten, die Bezoeker redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Bezoeker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • redelijke kosten, die Bezoeker redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 1, sub c BW.

13.2      No Limitsfestivals is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Bezoeker. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

13.3      No Limitsfestivals is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat No Limitsfestivals is uitgegaan van door de Bezoeker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor No Limitsfestivals kenbaar behoorde te zijn.

13.4      No Limitsfestivals kan verder niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies van eigendommen van de Bezoeker en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid.

13.5      De Bezoeker wordt hierbij op de hoogte gesteld dat tijdens het Evenement luide muziek en/of speciale effecten worden afgespeeld. Als voorzorgsmaatregel adviseert No Limitsfestivals de Bezoeker om zijn gehoor te beschermen door speciale oordoppen te dragen en af en toe naar een ruimte te gaan waar geen muziek wordt gespeeld om het gehoor rust te gunnen. No Limitsfestivals wijst echter elke aansprakelijkheid af voor eventuele gehoorschade of andere schade die voortvloeit uit het bijwonen van het Evenement. Deelname aan het Evenement geschiedt op eigen risico van de Bezoeker.

13.6      Indien No Limitsfestivals aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van No Limitsfestivals beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door No Limitsfestivals aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat No Limitsfestivals overeenkomstig de verzekering draagt.

13.7      De  Bezoeker dient de schade waarvoor No Limitsfestivals aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan No Limitsfestivals te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

13.8      Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens No Limitsfestivals vervalt binnen één jaar nadat de  Bezoeker bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 14 Vrijwaring

14.1      De Bezoeker vrijwaart No Limitsfestivals voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Bezoeker toerekenbaar is.

14.2      Indien No Limitsfestivals door derden mocht worden aangesproken, dan is de Bezoeker gehouden No Limitsfestivals zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van No Limitsfestivals en derden komen verder voor rekening en risico van de Bezoeker.

Artikel 15 Verjaringstermijn

15.1      Voor alle vorderingen jegens No Limitsfestivals en de door No Limitsfestivals (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

15.2      Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Bezoeker No Limitsfestivals ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 16 Intellectuele eigendom

16.1      No Limitsfestivals behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

16.2      No Limitsfestivals behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 Geheimhouding

Zowel No Limitsfestivals als de Bezoeker zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 18 Klachtenregeling

18.1      Indien de Bezoeker een klacht heeft met betrekking tot een Evenement kan de Bezoeker per e-mail aan No Limitsfestivals een klacht indienen.

18.2      De Bezoeker dient een klacht binnen twee weken nadat het Evenement (waar de klacht betrekking op heeft) heeft plaatsgevonden bij No Limitsfestivals. 

18.3      No Limitsfestivals behandelt alle klachten vertrouwelijk.

18.4      Indien de Bezoeker volledig of gedeeltelijk niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal No Limitsfestivals de klacht van de Bezoeker niet in behandeling nemen. Pas wanneer No Limitsfestivals de betaling heeft ontvangen zal de klacht in behandeling worden genomen.  

18.5      No Limitsfestivals zal er naar streven de klacht binnen twee maanden af te handelen.

Artikel 19 Privacy en cookies

19.1      De gegevens en informatie die de Bezoeker aan No Limitsfestivals verstrekt, zal No Limitsfestivals zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

19.2      Bij het bezoeken van onze website kan No Limitsfestivals informatie van de Bezoeker over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

19.3      De informatie die No Limitsfestivals verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

19.4      No Limitsfestivals mag de persoonsgegevens van de Bezoeker uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

19.5      Het is No Limitsfestivals niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Bezoeker uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

19.6      Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak No Limitsfestivals gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en No Limitsfestivals zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is No Limitsfestivals niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Bezoeker niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

19.7      De Bezoeker gaat akkoord dat No Limitsfestivals de Bezoeker voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Bezoeker niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Bezoeker dit kenbaar maken.

19.8      No Limitsfestivals behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Bezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 20 Nieuwsbrief

20.1      De Bezoeker kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

20.2      De nieuwsbrief houdt de Bezoeker op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

20.3      De Bezoeker ontvangt de nieuwsbrief per mail.

20.4      De Bezoeker kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Bezoeker zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 21 Wijziging algemene voorwaarden

21.1      No Limitsfestivals heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

21.2      Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

21.3      No Limitsfestivals zal de Bezoeker per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

21.4      De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Bezoeker op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

21.5      Indien de Bezoeker niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Bezoeker het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 22 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij No Limitsfestivals partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Bezoeker zijn woonplaats in het buitenland heeft.